Результаты экзамена «Cambridge English»

YLE Starters (26 апреля)

Name Read and write Listen Speaking Total score
Baksheev Efim 2 5 5 12
Garbuzova Alena 5 5 5 15
Gnatyuk Dmitri 4 5 5 14
Grazion Maria 4 5 5 14
Kichedzhi Veselina 5 5 5 15
Kirillov Aleksander 4 5 5 14
Nerovni Philipp 5 5 5 15
Panchenko Kirill 4 5 5 14
Parilis Aleksey 4 5 5 14
Polyanovskii Efim 5 5 5 15
Rudakov Vyacheslav 4 5 5 14

YLE Starters (17 мая)

Name Read and write Listen Speaking Total score
Aleksandrova Stelmakh Maria 5 5 5 15
Al- Khamad Mukhammed 5 5 5 15
Golubev Aleksandr 4 4 5 13
Khudilaynen Lilia 4 4 5 13
Shmeleva Mariia 5 4 5 14
Solovyev Savely 5 5 5 15

YLE Movers

Name Read and write Listen Speaking Total score
Amosova Anastasiya 4 4 5 13
Derevitckaia Polina 5 5 5 15
Dreyzina Maria 4 5 5 14
Khudilaynen Mikhail 3 5 5 13
Morris Meri Elizabet 5 4 5 14
Nevedomskiy Vladimir 4 3 5 12
Nuyanzin Daniil 3 5 5 13
Petrova Ludmila 4 5 5 14
Shabelnik Maria 5 5 5 15
Ziganshin Fedor 5 5 5 15